Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích về các chính sách và quy trình của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và thông báo cho bạn về các quyền riêng tư cũng như cách bạn được bảo vệ theo luật pháp.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và nâng cao chất lượng Dịch vụ. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo những điều khoản được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chính sách bảo mật

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Những từ ngữ trong văn bản này có chữ cái đầu tiên viết in hoa sẽ được hiểu theo định nghĩa được nêu trong các điều khoản sau. Ý nghĩa của các định nghĩa này sẽ giữ nguyên không thay đổi, dù chúng được sử dụng ở dạng số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Theo quy định của Chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản nghĩa là tài khoản độc nhất được tạo để bạn có thể truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc một số phần của Dịch vụ.
 • Chi nhánh ám chỉ một thực thể độc lập được kiểm soát, kiểm soát bởi, hoặc chung sự kiểm soát với một bên khác, trong đó “kiểm soát” đồng nghĩa với việc sở hữu trên 50% cổ phần, quyền lợi cổ đông, hoặc các loại chứng khoán khác quyền bầu cử cho hội đồng quản trị hoặc các cơ quan quản lý tương tự.
 • Công ty (còn được gọi là “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) là rongbachkim.com.
 • Cookie là những tệp nhỏ được website đặt trên máy tính, thiết bị di động hay bất kỳ thiết bị nào khác của bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên website đó cùng với mục đích sử dụng khác nhau.
 • Quốc gia ám chỉ Việt Nam.
 • Thiết bị”nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có khả năng truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào có liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định.
 • Dịch vụ ám chỉ Trang web.
 • “Nhà cung cấp Dịch vụ” nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt Công ty. Đây có thể là các công ty hoặc cá nhân thứ ba mà Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc giúp Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ.
 • “Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba” ám chỉ bất kỳ trang web hoặc mạng xã hội nào mà qua đó người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • “Dữ liệu sử dụng” ám chỉ dữ liệu được thu thập tự động, tạo ra từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng của chính Dịch vụ (ví dụ: thời gian truy cập trang).
 • “Trang web” trong văn bản này chỉ đến rongbachkim.com, nơi mà bạn có thể truy cập.
 • “Bạn” trong đây ám chỉ đến cá nhân đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc có thể là công ty hoặc tổ chức pháp nhân đại diện cho cá nhân đó trong việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân cụ thể, có khả năng được dùng để liên lạc hoặc xác định danh tính của bạn. Các loại thông tin cá nhân này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ cư trú, kể cả Tiểu bang, Tỉnh, Mã ZIP/Bưu điện, Thành phố
 • Dữ liệu về cách sử dụng Dịch vụ

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được tự động thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Loại dữ liệu này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của thiết bị bạn sử dụng, loại và phiên bản trình duyệt web, các trang của Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian bạn dành trên các trang đó, số nhận dạng duy nhất của thiết bị và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin cụ thể, bao gồm nhưng không hạn chế ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động, loại trình duyệt Internet di động mà bạn sử dụng, số nhận dạng duy nhất của thiết bị và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba

Công ty của chúng tôi cho phép bạn tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng Dịch vụ thông qua các Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba sau đây:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

Nếu bạn quyết định đăng ký hoặc cấp quyền cho chúng tôi truy cập tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội của bạn, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu cá nhân liên kết với tài khoản đó của bạn, như tên, địa chỉ email, hoạt động của bạn, hoặc danh sách liên hệ liên kết với tài khoản đó.

Bạn cũng có lựa chọn chia sẻ thêm thông tin với Công ty thông qua tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của bạn. Nếu bạn chọn cung cấp thêm thông tin và Dữ liệu Cá nhân trong quá trình đăng ký hoặc theo cách khác, bạn sẽ đồng ý cho Công ty quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó theo những điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng với chúng tôi, nhưng cần lưu ý rằng không có phương pháp truyền dữ liệu qua Internet hay phương pháp lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Dù chúng tôi nỗ lực sử dụng các biện pháp được công nhận trong lĩnh vực thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể cam kết sự bảo mật hoàn toàn của dữ liệu.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không nhắm đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và phát hiện con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thức được việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để loại bỏ thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu việc xử lý thông tin của bạn dựa trên sự đồng ý là cơ sở pháp lý và quốc gia bạn yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ bạn trước khi thu thập và sử dụng thông tin đó.